Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 3 - My Friends)

/ˈker.ɪŋ/

/tʃiːk/

/ˈlʌv.ɪŋ/

/ˈæk.tɪv/

/əˈpɪr.əns/

/ˈker.fəl/

/ˈklev.ɚ/

/ˈkɑːn.fə.dənt/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ˈfrend.li/Unit 2: My House1 | 2 | Unit 4: My Neighbourhood

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học