Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 4 - My Neighbourhood)

/ˌfɑːr.əˈweɪ/

/ˈaʊtˌdɔːr/

/ˈsæn.dɪ/

/ˈtɝː.nɪŋ/

/ˈɑːrt ˌɡæl.ɚ.i/

/kəˈθiː.drəl/

/ krɑːs/

/dɪˈslaɪk/

/ˈfeɪ.məs/

/ˈfaɪ.nəl.i/Unit 3: My Friends1 | 2 | Unit 5: Natural Wonders Of Viet Nam

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học