Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 5 - Natural Wonders Of Viet Nam)

/dʒɔɪn/

/ˈlɪt̬.ɚ/

/ˌmænˈmeɪd/

/maʊnt/

/əˈmeɪ.zɪŋ/

/ˈbæk.pæk/

/boʊt/

/ˈdez.ɚt/

/ˈaɪ.lənd/

/ˈlænd.skeɪp/Unit 4: My Neighbourhood1 | 2 | Unit 6: Our Tet Holiday

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học