Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 6 - Our Tet Holiday)

/ˈfæm.əl.i ˈɡæð.ɚ.ɪŋ/

/lʌk/

/ˈlʌk.i ˈmʌn.i/

/ˈmoʊ.tʃi ˈraɪs ˌkeɪk/

/wɪʃ/

/ bɪˈheɪv/

/sel.ə.breɪt/

/tʃɪr/

/ˈdek.ər.eɪt/

/ˈfaɪr.wɝːk/Unit 5: Natural Wonders Of Viet Nam1 | 2 | Unit 7: Television

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học