Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 7 - Television)

/ˈæn.ə.meɪ.t̬ɪd fɪlm/

/kjuːt/

/ˈedʒ.ə.keɪt/

/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/

/ˌtiːˈviː ɡaɪd/

/ˈtæl.ənt ˌʃoʊ/

/ˈtʃæn.əl/

/ˈklev.ɚ/

/klɪp/

/ˈkɑː.mə.di/Unit 6: Our Tet Holiday1 | 2 | Unit 8: Sports And Games

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học