Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 8 - Sports And Games)

/erˈoʊ.bɪks/

/kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/

/ˈɡɑː.ɡəlz/

/teɪk/

/ kəˈrɪr/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/fænˈtæs.tɪk/

/dʒɪm/

/kəˈrɑː.t̬i/Unit 7: Television1 | 2 | Unit 9: Cities Of The World

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học