Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 9 - Cities Of The World)

/ˈrɪvəˌbæŋk/

/ˈfloʊ.t̬ɪŋ ˈmɑːr.kɪt/

/ˈsɪt̬.i mæp/

/pəˈzes.ɪv ˈædʒ.ek.tɪvz/

/pəˈzes.ɪv ˈproʊ.naʊnz/

/ˈrɔɪ.əl ˈpæl.ɪs/

/ˈstriːt ˌfuːd/

/taɪmz skwer/

/ˈkraʊ.dɪd/

/ˈhelp.fəl/Unit 8: Sports And Games1 | 2 | Unit 10: Our Houses In The Future

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học