Học từ vựng - Global Success - Lớp 6 (Unit 10 - Our Houses In The Future)

/draɪ/

/ɪˈlɛktrɪk ˈkʊkə/

/ˈhaɪ ˈtek/

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

/ˈwaɪr.ləs/

/ əˈplaɪ.əns/

/ˈkɑː.t̬ɪdʒ/

/ˈdɪʃˌwɑː.ʃɚ/

/ˈhel.əˌkɑːp.tɚ/

/ˈhaʊs.wɝːk/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/Unit 9: Cities Of The World1 | 2 | Unit 11: Our Greener World

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học