Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 14 - Emergency!)

/sɪˈvɪr/

/ˌdiː.kəmˈpreʃ.ən/

/ɪˈmɝː.dʒən.si ˈlæn.dɪŋ/

/ɪˈmɝː.dʒən.si slaɪd/

/ˈek.sɪt roʊ/

/floʊˈteɪ.ʃən dɪˈvaɪs/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən ˌmæsk/

/siːt ˈkʊʃ.ən/

/ˈtɝː.bjə.ləns/Unit 13: Locating helpUnit 15: Talking about symptoms

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học