Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 2 - Marketing)

/əˈtrækt/

/kəmˈper/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/ kənˈsuːm/

/kənˈvɪns/

/ ˈkɝː.ənt.li/

/fæd/

/ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/

/ˈmɑːr.kɪt/

/pɚˈsweɪ.ʒən/

/prəˈdʌk.tɪv/

/ˌsæt̬.ɪsˈfæk.ʃən/Unit 1: ContractUnit 3: Warranties

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học