Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 1 - Contract)

/ə.ˈbaɪd baɪ/

/ə.ˈɡriː.mənt/

/ə.ˈʃɔː.rəns/

/ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩/

/ˈɒ.blɪ.ɡeɪt/

/dɪˈtɝː.mɪn/

/ɪnˈɡeɪdʒ/

/ɪˈstæblɪʃ/

/ˈpɑːr.t̬i/

/prəˈvɪʒ.ən/

/rɪˈzɑːlv/

/spəˈsɪfɪk/Unit 27: Tiếng anh trẻ emUnit 2: Marketing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học