Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 3 - Warranties)

/ˌek.spɪ.ˈreɪʃ.n̩/

/ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ kənˈsɪd.ɚ/

/ ˈkʌv.ɚ/

/ˈfriː.kwənt.li/

/ɪmˈplaɪ/

/ˈprɑː.mɪs/

/ prəˈtekt/

/rep.jəˈteɪ.ʃən/

/ rɪˈkwaɪr/

/vəˈraɪəti/Unit 2: MarketingUnit 4: Business Planning

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học