Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 4 - Business Planning)

/ˌsʌb.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩/

/ˈæd.res/

/ əˈvɔɪd/

/ ˈdem.ən.streɪt/

/ dɪˈvel.əp/

/ɪˈvæl.ju.eɪt/

/ˈɡæð.ɚ/

/ˈɑː.fɚ/

/ rɪsk/

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/strɑːŋ/

/ praɪˈmer.əl.i/Unit 3: WarrantiesUnit 5: Conferences

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học