Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 5 - Conferences)

/ˈɡet ɪn tʌtʃ/

/teɪk pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ/

/əˈkɑː.mə.deɪt/

/əˈreɪndʒ.mənt/

/ əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/

/ əˈtend/

/hoʊld/

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

/ˌoʊ.vɚˈkraʊ.dɪd/

/ ˈredʒ.ə.stɚ/

/ səˈlekt/

/ˈseʃ.ən/Unit 4: Business PlanningUnit 6: Computer

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học