Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 6 - Computer)

/ ˈæk.ses/

/ˈæl.ə.keɪt/

/kəmˈpæt̬.ə.bəl/

/dɪˈliːt/

/dɪˈspleɪ/

/ˈduː.plə.keɪt/

/ˈfeɪ.ljɚ/

//

/ɪɡˈnɔːr/

/sɝːtʃ/

/ˈʃət ˈdaʊn/

/ˈwɔːr.nɪŋ/Unit 5: ConferencesUnit 7: Office Technology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học