Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 7 - Office Technology)

/əz ˈniː.dɪd/

/bi ɪn tʃɑːdʒ əv ˈsʌm.θɪŋ/

/ˈfɪ.zɪk.l̩i/

/prə.ˈvaɪ.də(r)/

/rɪ.ˈdʌk.ʃn̩/

/steɪ ɑːn tɑːp əv /

/əˈfɔːr.də.bəl/

/kəˈpæs.ə.t̬i/

/ˈdʊ.rəb.l̩/

/ ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/

/rɪˈkɝː/

/stɒk/Unit 6: ComputerUnit 8: Office Procedures

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học