Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 8 - Office Procedures)

/bi ˈmeɪd əv ˈsʌm.θɪŋ/

/brɪŋ ɪn/

/ˈkæ.ʒʊə.li/

/ɡlɪmps/

/ˈaʊt əv/

/ˈvɜː.bə.li/

/ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩/

/koʊd/

/ɪkˈspoʊz/

/ˌaʊtˈdeɪ.t̬ɪd/

/ ˈpræk.tɪs/

/ ˌriː.ɪnˈfɔːrs/Unit 7: Office TechnologyUnit 9: Electronic

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học