Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 9 - Electronic)

/dɪsk/

/ˈtek.nɪk.l̩i/

/fəˈsɪl.ə.teɪt/

/ ˈnet.wɝːk/

/ˌpɑː.pjəˈler.ə.t̬i/

/ ˈprɑː.ses/

/rɪˈpleɪs/

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

/ʃɑːrp/

/skɪl/

/ˈsɑːft.wer/

/stɔːr/Unit 8: Office ProceduresUnit 10: Correspondence

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học