Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 10 - Correspondence)

/ˌkɒm.plɪˈk.eɪʃ.n̩/

/ˈleɪaʊt/

/əˈsem.bəl/

/bɪˈfɔːr.hænd/

/ˈkʊr.i.ɚ/

/ ɪkˈspres/

/foʊld/

/ˈmen.ʃən/

/pəˈtɪʃ.ən/

/pruːf/

/rɪˈvaɪz/Unit 9: ElectronicUnit 11: Recruiting

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học