Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 11 - Recruiting)

/brɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)/

/kə.ˈmen.ʃə.rət/

/ əˈbʌn.dənt/

/ əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/

/ ˈkæn.dɪ.dət /

/ˈkəm ʌp wɪθ/

/mætʃ/

/ˈproʊ.faɪl/

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

/rɪˈkruːt/

/səbˈmɪt/

/ˈtaɪm.kənˌsuː.mɪŋ/Unit 10: CorrespondenceUnit 12: Applying and Interviewing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học