Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 12 - Applying and Interviewing)

/bi ˈre.di fɔː®/

/kɔːl ɪn/

/prɪ.ˈzent/

/ˈwiː.kli/

/əˈbɪl.ə.t̬i/

/əˈplaɪ/

/ˈbæk.ɡraʊnd/

/ˈkɑːn.fə.dəns/

/ˈkɑːn.stənt.li/

/ ˈek.spɝːt/

/ˈfɑː.loʊ.ʌp/

/ˈhez.ə.tənt/Unit 11: RecruitingUnit 13: Hiring and Training

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học