Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 13 - Hiring and Training)

/ɒn træk/

/ kənˈdʌkt/

/ˈdʒen.ə.reɪt/

/ haɪr/

/ˈkiːp ʌp wɪθ/

/ˈlʊk ʌp ˈtuː /

/ˈmen.tɔːr/

/rɪˈdʒekt/

/ˈset ʌp/

/ səkˈses/

/ˈtreɪ.nɪŋ/

/ʌpˈdeɪt/Unit 12: Applying and InterviewingUnit 14: Salaries and Benefits

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học