Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 14 - Salaries and Benefits)

/ˈde.lɪk.ət.li/

/ˈflek.sə.bli/

/ˈve.stɪd/

/bi ə.ˈweə(r) əv/

/ˈbeɪ.sɪs/

/ˈben.ə.fɪt/

/ˈkɑːm.pən.seɪt/

/ˈel.ə.dʒə.bəl/

/ nəˈɡoʊ.ʃi.eɪt/

/reɪz/

/rɪˈtaɪr/

/weɪdʒ/

/ əˈtʃiːv.mənt/Unit 13: Hiring and TrainingUnit 15: Promotions and Awards

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học