Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 15 - Promotions and Awards)

/lʊk tuː/

/kənˈtrɪb.juːt/

/ ˌded.əˈkeɪ.ʃən/

/ˈlʊk ˈfɔːr.wərd ˈtuː/

/ˈlɔɪ.əl/

/ˈmer.ɪt/

/ˈɑːb.vi.əs.li/

/ prəˈmoʊt/

/ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/

/ˈvæl.juː/Unit 14: Salaries and BenefitsUnit 16: Shopping

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học