Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 16 - Shopping)

/beə(r)/

/ˈkʌm.fət/

/ˈstrɪ.kli/

/ˈbɑːr.ɡɪn/

/bɪˈheɪvjər/

/ˈtʃek.aʊt/

/ ɪkˈspænd/

/ ɪkˈsplɔːr/

/ˈaɪ.t̬əm/

/ˈmæn.də.tɔːr.i/

/ˈmɝː.tʃən.daɪz/

/trend/Unit 15: Promotions and AwardsUnit 17: Ordering Supplies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học