Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 17 - Ordering Supplies)

/ˌpriː.ˈre.kwɪ.zɪt/

/dɪˈvɝː.sə.faɪ/

/ˈen.t̬ɚ.praɪz/

/ ɪˈsen.ʃəl.i/

/ˈev.ri.deɪ/

/ˈfʌŋk.ʃən/

/ meɪnˈteɪn/

/əbˈteɪn/

/ ˈkwɑː.lə.t̬i/

/smuːð/

/ sɔːrs/

/ ˈsteɪ.ʃə.ner.i/Unit 16: ShoppingUnit 18: Shipping

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học