Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 18 - Shipping)

/ˈkæ.rɪə(r)/

/ˈkæt.ə.lɒɡ/

/ɒn hænd/

/sə.ˈfɪʃnt.li/

/ ˈæk.jɚ.ət.li/

/fʊlˈfɪl/

/ ˈɪn.t̬ə.ɡrəl/

/ˈɪn.vən.tɔːr.i/

/ ˈmɪn.ə.maɪz/

/rɪˈmem.bɚ/

/ʃɪp/

/səˈplaɪ/Unit 17: Ordering SuppliesUnit 19: Invoices

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học