Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 19 - Invoices)

/tʃɑːrdʒ/

/kəmˈpaɪl/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/ˈdɪs.kaʊnt/

/ɪˈfɪʃ.ənt/

/ ˈes.tə.meɪt/

/ɪmˈpoʊz/

/mɪˈsteɪk/

/ˈɔːr.dɚ/

/ˈprɑːmpt.li/

/ˈrek.tə.faɪ/

/tɜrmz/Unit 18: ShippingUnit 20: Inventory

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học