Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 20 - Inventory)

/dɪ.ˈskre.pən.si/

/rɪ.ˈflek.ʃn̩/

/ əˈdʒʌst.mənt/

/ ˌɑː.t̬əˈmæt̬.ɪ.kəl.i/

/ ˈkruː.ʃəl/

/dɪˈstɝːb/

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬i/

/rʌn/

/ skæn/

/səbˈtrækt/

/ˈtiː.di.əs/

/ˈver.ə.faɪ/Unit 19: InvoicesUnit 21: Banking

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học