Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 21 - Banking)

/ˈkɔː.ʃə.sli/

/dɪ.ˈdʌkt/

/daʊn ˈpeɪ.mənt/

/rɪ.ˈstrɪk.tɪd/

/ əkˈsept/

/ ˈbæl.əns/

/ˈbɑːr.oʊ/

/ˈdɪv.ə.dend/

/ˈmɔːr.ɡɪdʒ/

/ˈsɪɡ.nə.tʃɚ/

/teɪk aʊt/

/trænˈzæk.ʃən/Unit 20: InventoryUnit 22: Accounting

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học