Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 22 - Accounting)

/əˈk.aʊnt.ɪŋ/

/bɪld ʌp/

/ˈprɒ.fɪ.tə.bli/

/əˈkjuː.mjə.leɪt/

/ˈæs.et/

/ˈɑː.dɪt/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ˈklaɪ.ənt/

/det/

/ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/

/ˈrek.ən.saɪl/

/ˈtɝːnˌoʊ.vɚ/Unit 21: BankingUnit 23: Investment

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học