Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 23 - Investment)

/ˌlɑːŋˈtɝːm/

/pʊl ˈaʊt/

/ˈwaɪz.li/

/ əˈɡres.ɪv.li/

/ ˈæt̬.ə.tuːd/

/kəˈmɪt/

/kənˈsɝː.və.t̬ɪv/

/fʌnd/

/ ɪnˈvest/

/ˌpɔːrtˈfoʊ.li.oʊ/

/ˈriː.sɔːrs/

/rɪˈtɝːn/Unit 22: AccountingUnit 24: Taxes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học