Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 24 - Taxes)

/ˌkæl.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩/

/fɪl ˈaʊt/

/dʒɔɪnt/

/dɪ.ˈzaɪə(r)/

/ˈdedlaɪn/

/faɪl/

/ˈɡɪv ʌp/

/ oʊ/

/ˈpen.əl.ti/

/ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩/

/ˈriː.fʌnd/

/spaʊs/

/wɪðˈhoʊld/Unit 23: InvestmentUnit 25: Financial Statements

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học