Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 25 - Financial Statements)

/træns.ˈleɪʃ.n̩/

/jiːld/

/dɪˈteɪl/

/ ˈfɔːr.kæst/

/ˈlev.əl/

/ˌoʊ.vɚˈɑːl/

/pɚˈspek.tɪv/

/ˈprɑː.dʒekt/

/ ˌriː.əˈlɪs.tɪk/

/ˈtɑːr.ɡɪt/

/ ˈtɪp.ɪ.kəl.i/Unit 24: TaxesUnit 26: Property and Departments

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học