Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 26 - Property and Departments)

/ə.ˈdʒeɪsnt/

/kə.ˌlæ.bə.ˈreɪʃ.n̩/

/kən.ˈdjuː.sɪv/

/dɪs.ˈrʌp.ʃn̩/

/ˈhæmp.ə(r)/

/ˌɪnk.ən.ˈsɪ.də.rət/

/muːv ʌp/

/ˈoʊ.pən tuː/

/ ˈkɑːn.sən.treɪt/

/ ˈlɑː.bi/

/ɑːpt/

/ˈskruː.t̬ən.i/Unit 25: Financial StatementsUnit 27: Board Meeting and Committees

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học