Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 27 - Board Meeting and Committees)

/ədˈhɪr tuː/

/ɡəʊ ə.ˈhed/

/ˈleŋ.θi/

/ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩i/

/ əˈdʒen.də/

/ˈbrɪŋ ʌp/

/kənˈkluːd/

/ ɡoʊl/

/ˈmæt̬.ɚ/

/ praɪˈɔːr.ə.t̬i/

/ˈprɑː.ɡres/

/weɪst/Unit 26: Property and DepartmentsUnit 28: Quality Control

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học