Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 28 - Quality Control)

/rɪ.ˈpel/

/ˈθrəʊ ˈaʊt/

/ˈjuː.nɪ.fɔːm.li/

/brænd/

/kənˈfɔːrm/

/ˈdiː.fekt/

/ɪnˈhæns/

/ˈɡɑːr.mənt/

/ ɪnˈspekt/

/pər.ˈsep.tɪv/

/ˈteɪk ˈbæk/

/ˈrɪŋ.kəl/Unit 27: Board Meeting and CommitteesUnit 29: Product Development

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học