Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 29 - Product Development)

/ˌæ.sə.ˈteɪn/

/ˈsuː.pə.vaɪ.zə(r)/

/ˌsɪ.stə.ˈmæ.tɪk.l̩i/

/ˈæŋk.ʃəs/

/əˈsuːm/

/ ˈdek.eɪd/

/ɪɡˈzæm.ɪn/

/ ɪkˈsper.ə.mənt/

/ˈlɑː.dʒɪ.kəl/

/ ˈriː.sɝːtʃ/

/ rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/

/ sɑːlv/Unit 28: Quality ControlUnit 30: Renting and Leasing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học