Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 30 - Renting and Leasing)

/ˌæ.prɪ.ˈhen.sɪv/

/ˈɡet ˈaʊt əv/

/liːs/

/lɒk ˈɪn.tə/

/sʌb.ˈdʒekt tuː/

/ˈsɝː.kəm.stæns/

/kənˈdɪʃ.ən/

/ˈflʌk.tʃu.eɪt/

/ˈɪn.dəˌk.e.tər/

/ˈɑː.kjə.paɪ/

/ˈɑːp.ʃən/

/ˌduː tu:/Unit 29: Product DevelopmentUnit 31: Selecting a Restaurant

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học