Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 31 - Selecting a Restaurant)

/ˈkɒm.prə.maɪz/

/ˈdeə.rɪŋ.li/

/səb.ˈdʒek.tɪv/

/əˈpiːl/

/ əˈraɪv/

/ fəˈmɪl.i.jɚ/

/ɡaɪd/

/məˈdʒɑː.rə.t̬i/

/ mɪks/

/rɪˈlaɪ/

/səˈkjʊr/

/ səˈdʒes.tʃən/Unit 30: Renting and LeasingUnit 32: Eating Out

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học