Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 3 - Taking a seservations)

/ˈek.sɪt roʊ/

/aɪl siːt/

/ˈbɪl.ɪŋ ˈæd.res/

/ˈkɑːrdˌhoʊl.dɚ/

/kɑːrd ˌver.ə.fəˈkeɪ.ʃən ˈnʌm.bɚ/

/ˈtʃek.lɪst/

/ˈmaɪ.nɚ/

/ˌnɑːnˈstɑːp/

/əˈrɪdʒ.ən.eɪt/

/rɪˈfɝː/

/ˈsiː.njɚ/

/ˈstɑːpˌoʊ.vɚ/

/teɪk ə ˌrez.ɚˈveɪ.ʃən/

/ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/Unit 2: Taking a messageUnit 4: Changing a reservation

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học