Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 32 - Eating Out)

/mɪks ʌp/

/ˈpeɪ.trən/

/ˈræn.dəm.li/

/kəmˈpliːt/

/ɪkˈsaɪt/

/ˈfleɪ.vɚ/

/fɚˈɡet/

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

/dʒʌdʒ/

/prɪˈdɪkt/

/rɪˈmaɪnd/Unit 31: Selecting a RestaurantUnit 33: Ordering Lunch

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học