Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 33 - Ordering Lunch)

/ˈkɒ.mən.li/

/ˈe.lɪ.ɡəns/

/fɔːl tuː/

/ˈbɝː.dən/

/dɪˈlɪv.ɚ.i/

/ ɪmˈpres/

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

/lɪst/

/ˈmʌl.tə.pəl/

/ˈner.oʊ/

/ˈpɪk ʌp/

/ˈset̬.əl/Unit 32: Eating OutUnit 34: Cooking as a Career

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học