Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 34 - Cooking as a Career)

/əˈk.ʌ.stəm tuː/

/drɔː/

/ˈɪn.flʌks/

/ˈaʊt.let/

/rɪ.ˈlɪŋ.kwɪʃ/

/əˈpren.t̬ɪs/

/ˈkʌl.ə.ner.i/

/dɪˈmænd/

/ ɪnˈkɔːr.pɚ.eɪt/

/ ˈmeθ.əd/

/prəˈfeʃ.ən/

/θiːm/Unit 33: Ordering LunchUnit 35: Events

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học