Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 35 - Events)

/dɪ.ˈmen.ʃn̩/

/ˈdʒen.r̩əl/

/aɪ.ˈdɪə.li/

/ˈliːd.ˈtaɪm/

/plæn/

/ əˈsɪst/

/koʊˈɔːr.dən.eɪt/

/ɪɡˈzækt/

/prɑːkˈsɪm.ə.t̬i/

/ ˈreɡ.jə.leɪt/

/saɪt/

/steɪdʒ/Unit 34: Cooking as a CareerUnit 36: General Travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học