Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 36 - General Travel)

/ˈeɪ.dʒənt/

/ əˈnaʊns.mənt/

/ˈbev.ɚ.ɪdʒ/

/ ˈblæŋ.kɪt/

/bɔːrd/

/ kleɪm/

/dɪˈleɪ/

/dɪˈpɑːrt/

/ˌembɑːrˈkeɪʃn/

/ aɪˈtɪn.ə.rer.i/

/prəˈhɪb.ɪt/

/ ˈvæl.ɪd/Unit 35: EventsUnit 37: Airlines

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học