Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 37 - Airlines)

/ɪˈk.ɒ.nə.maɪz/

/səb.ˈstæn.ʃə.li/

/dil wɪð/

/ˌdes.təˈneɪ.ʃən/

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

/ɪˈkwɪv.əl.ənt/

/ɪkˈskɝː.ʃən/

/ɪkˈspens/

/ɪkˈstend/

/prəˈspek.tɪv/

/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/

/ ˈsɪs.təm/Unit 36: General TravelUnit 38: Trains

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học