Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 38 - Trains)

/dɪ.ˈrek.tə.ri/

/ˈpʌŋk.tʃʊə.li/

/ˈre.lə.tɪ.vli/

/ˌkɑːm.prəˈhen.sɪv/

/ dɪˈlʌks/

/duːˈreɪ.ʃən/

/ɪnˈtaɪ.t̬əl/

/fer/

/ˌɑːfˈset/

/ˈɑː.pə.reɪt/

/rɪˈmeɪn.dɚ/

/rɪˈmoʊt/Unit 37: AirlinesUnit 39: Hotels

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học