Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 39 - Hotels)

/prɪ.ˈkluːd/

/kwəʊt/

/ədˈvænst/

/tʃeɪn/

/tʃɛk ɪn/

/ kənˈfɝːm/

/ ɪkˈspekt/

/ ˈhaʊsˌkiː.pɚ/

/ˈnoʊ.t̬ə.faɪ/

/reɪt/

/ˌrez.ɚˈveɪ.ʃən/

/ˈsɜː.vɪs/Unit 38: TrainsUnit 40: Car Rentals

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học