Học từ vựng - 600 Essential Words For The TOEIC (Unit 40 - Car Rentals)

/kən.ˈfjuːʒ.n̩/

/ˈlaɪsns/

/tɪə(r)/

/ ˈbɪz.i/

/ˌkoʊ.ɪnˈsaɪd/

/ˈkɑːn.tækt/

/ˌdɪs.əˈpɔɪnt/

/ɪnˈtend/

/ˈnɝː.vəs.li/

/ˈɑːp.ʃən.əl/

/tempt/

/θrɪl/Unit 39: HotelsUnit 41: Movies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học